Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süre artık adaylıktan sayılabilecek

Danıştay 12. Daire Esas : 2014/1648 Karar : 2015/3900 Tarih : 11.06.2015 * SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE GEÇEN SÜRENİN ADAYLIKTAN SAYILMASI (657 s. DMK m. 4, 54, 55, 56, 57, 58) İstemin Özeti: Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince verilen 03/10/2012 tarihli ve E:2011/2453; K:2012/1693 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49 uncu maddesi […]

YHGK KARARI:Boşanma Davasında Ön İnceleme Duruşması Yapılmadan Karar Verilemeyeceği

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2014/2-20 KARAR: 2015/1753 Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 2.Aile Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 04.06.2012 gün ve 2012/80E., 2012/821 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 28.03.2013 gün ve 2012/22296 E., 2013/8523 K. sayılı ilamı ile; (…Dava, 18.01.2012 tarihinde […]

1951 TARİHLİ SÖZLEŞME VE 6458 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ

1951 TARİHLİ SÖZLEŞME VE 6458 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE SURİYELİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ Bir ülkede bulunan insanlar ,o ülke açısından ‘yabancı’ veya ‘vatandaş statüsünden birine tabi olmak durumundadır.Bu husus,uluslararası hukukta yerleşmiş bir uygulama olarak görülmektedir.Ancak,ülkelerin ‘vatandaş,yabancı’kavramlarına verdikleri anlamlar farklılık gösterebilmektedir.Bu farklılık ise taraf olunan uluslararası anlaşmalarla ortadan kaldırılmış ya da azaltılmış olmaktadır.Bu kapsamda 1892 yılında Cenevre Toplantısında […]