KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA   İLGİLİ HÜKÜMLER Anayasa Madde 35: Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Anayasa Madde 46: (Değişik: 3.10.2001-4709/18 md) Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların […]