KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA   İLGİLİ HÜKÜMLER Anayasa Madde 35: Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Anayasa Madde 46: (Değişik: 3.10.2001-4709/18 md) Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların […]

Yargıtay 4-B’lilerin SGK Primi Kesintileri Hakkındaki İlamını Kaldırdı

  Yargıtay Hukuk Dairesi   Esas : 2016/3438 Karar : 2016/3890 Tarih : 10.03.2016   * EK ÖDEMELERDEN SİGORTA PRİM KESİNTİSİ * SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLAR     Özet:4/B’lilerin ek ödemelerinden kesilen SGK primlerinin geri ödenmesine yönelik Şanlıurfa İdare Mahkemesinin kararını onayan 21. Hukuk Dairesi Maddi Hata Nedeniyle verdiği onama ilamını kaldırdı. (5510 s. Sosyal […]